”Per Fernhagen – konstnär i Halland som gör en glad... För en tid sedan – i samband med en premiärvernissage för Stefan Strandberg – kom jag att bli bekant med Per Fernhagen – konstnär i Varberg och boende i Kärradal utanför Varberg. Kärradal är kanske annars mest välbekant för sin restaurang ’Fridas’. Men här bor och verkar även Per helt nära sin rymliga ateljé med utsikt över havet. Och jag hade blivit nyfiken på hans måleri. Uppväxt i Örebro – numera naturaliserad hallänning – med ett antal utbildningar på bl.a. Konstindustri – HDK, Valand - förfogar nu Per över den ’verktygslåda’ av kunnande och erfarenhet som möjliggör den ’fullfjädrade’ bildkonstnären Per Fernhagen. Han har just passerat 50 år och har verkat som konstnär nu i hela 30 av dem – det har blivit ett 50 utställningar – såväl solo som i grupp. Självklart även representerad i en rad offentliga miljöer – bl.a. Region Halland och Björklidens Fjällhotell. Per är en målare med ihärdig och utforskande approach till sin verksamhet och f.n. är det vatten och stämningar vid vatten som är den allt uppslukande passionen. Med ett brett register här betr. de tekniker han behöver för att kunna förmedla sin känsla för motivet – från akvarell, akryl till olja och till pastell – från små till härligt stora bilder. Jag antog hans inbjudan till besök i ateljén för att närmare bekanta mig med hans måleri och de tankar och bildfilosofiska idéer, som präglar det vi nu ska få tal de av. Det har varit och förblir en god och hisnande upplevelse att få bekanta mig med Pers måleri och tankar om bilder och det har gjort min dag och mitt liv avsevärt rikare bara på en vecka...Tänk, bara en sån sak! Och nu känner jag ytterligare en mästare bland konstnärer, som håller måleriets fana högt och det med hög temperatur! - samt visar vägen för återkomsten av den högklassiga bildkonsten.” (Citat: Dag O´Pegrén, konstnär&konstkrönikör. M.A. – ur Artikel i Magasin1 – www.magasinett.net - 071215)

"Per Fernhagen - artist in Halland, which makes one happy ... Some time ago - in connection with a first opening for Stefan Strandberg - I came to get acquainted with Per Fernhagen - artist in Varberg and living in Kärradal outside Varberg. Kärradal might otherwise be most familiar for its restaurant 'Fridas'. But living here and also operates Per quite close to its spacious studio overlooking the sea. And I had become curious about his paintings. Growing up in Örebro - now naturalized citizen of Halland County - with a number of courses on particular Art Industry - HDK, Valand - now by the 'toolbox' of skills and experience that enables the 'full' picture the artist Per Fernhagen. He has just passed 50 years and has worked as an artist now in the whole 30 of them - it is 50 exhibitions - both solo and in group. Of course, also represented in a number of public places - including Region Halland and Björklidens Mountain Hotels. Per is a painter with perseverance and exploratory approach to its business and currently is the water and lawsuits in the water which is the absorbing passion. With a broad range here concerning the techniques he needs to convey its sense of reason - from watercolour, acrylic to oil and pastels - from small to large, lovely paintings. I accepted his invitation to visit him in the studio to acquaint me closer with his painting and the ideas and images of philosophical ideas, that characterizes what we now have of the speech. It has been and remains a good and breathtaking experience to familiarize myself with Per’s painting and ideas on images and it has made my day and my life much richer during just week ... How about that! And now I know a master among the artists who are holding the banner high and with high temperature! - And showing the way for the return of high-quality art. " (Quote: Day O'Pegrén, artist & art columnist. MA - from Article in Magasin1 - www.magasinett.net - 071215)